Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เยี่ยมศูนย์ควบคุม การแจ้งเข้า – ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี (PIPO) และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า ดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี

pll_content_description

 

TOP