Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคน

pll_content_description

              กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน การเข้าออกจากงานของแรงงานในสถานประกอบการ และเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนระดับจังหวัดและระดับประเทศให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตและการพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบการ/ฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 50 คนลงมา ตอบแบบสำรวจแบบสำรวจอุปสงค์และอุปทานกำลังคน 

ตามลิงค์นี้

https://ldls.mol.go.th/survey

 

TOP