Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563

pll_content_description

                     วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ณ ห้องประชุมเกาะพะงัน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสภาพการทำงานในปัจจุบัน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการกำหนดอัตรา ค่าจ้างรายชั่วโมง เพื่อนำไปใช้ประกอบการกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงของคณะกรรมการค่าจ้าง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยอนุกรรมการฝ่ายรัฐบาล นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 21 คน โดยมี นางแจ่มจิตร พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม

 

TOP