Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2563

pll_content_description

           วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นางแจ่มจิตร์   พูลสวัสดิ์) ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตาม สถานการณ์แรงงานนอกระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 – 2564

TOP