Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าว

Mol-Thailand

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 4 ปี 2560 ช่วงเดือนตุลาคม ...

Mol-Thailand

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ...

Mol-Thailand

เยี่ยมศูนย์ควบคุม การแจ้งเข้า – ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี (PIPO) ...

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับแรงงานร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ...

Mol-Thailand

การต้อนรับการตรวจติดตามงานด้านแรงงานต่างด้าว ...

TOP