Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าว

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 4 ปี 2560 ช่วงเดือนตุลาคม ...

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ...

เยี่ยมศูนย์ควบคุม การแจ้งเข้า – ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี (PIPO) ...

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับแรงงานร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ...

การต้อนรับการตรวจติดตามงานด้านแรงงานต่างด้าว ...

สถานการณ์ข่าว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 ...

TOP